Cheraw Chronicle

Complete News World

Solar Magazine - Nieuw afwegingskader maakt ruimte voor zonneparken bij Hollandse Waterlinies

Solar Magazine – Nieuw afwegingskader maakt ruimte voor zonneparken bij Hollandse Waterlinies

De provincie Noord-Holland heeft het Afwegingskader Energie Hollandse Waterlinies vastgesteld. Daarmee komt er op beperkte schaal ruimte voor wind- en zonneparken bij het werelderfgoed.

De 4 siteholders van de Hollandse Waterlinie, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant, hebben een praktisch hulpmiddel ontwikkeld voor zowel initiatiefnemers als plantoetsers. Het afwegingskader zegt niet of iets wel of niet mag, maar geeft meer inzicht in de betekenis van de huidige beleidsregels van Rijk en provincie. Initiatiefnemers kunnen het kader gebruiken om in 4 stappen na te gaan of hun plan kansrijk is.

UNESCO-werelderfgoed
Het afwegingskader is tot stand gekomen door de methodiek van de Leidraad voor Heritage Impact Assessments te volgen. Dat is een methodiek ontwikkeld door ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO. Het kader is een praktisch hulpmiddel dat aangeeft waar ruimte lijkt te zijn voor energieopwekking en waar initiatieven de unieke waarden van het werelderfgoed zouden kunnen aantasten. Hiermee wordt ook duidelijk waar wél en onder welke voorwaarden ruimte kan worden geboden aan wind- en zonneparken. Een initiatief zal overigens altijd ook moeten voldoen aan de Omgevingsverordening.

Voor UNESCO-werelderfgoed Hollandse Waterlinies geldt dat landsschappelijke en cultuurhistorische waarden beschermd moeten worden. De ruimtelijke druk op de Waterlinies is volgens de provincie echter hoog en er is veel vraag naar plekken voor het opwekken van bijvoorbeeld zon- en windenergie, zoals in de Regionale Energie Strategie (RES).

Verbodsbepalingen vervallen
Met de aanname van het afwegingskader komen de huidige verbodsbepalingen in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 voor initiatieven voor wind- en zonne-energie binnen de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie te vervallen. Daarvoor in de plaats wordt het afwegingskader opgenomen.

See also  Moroccan scientists are among the top 50 scientists in the world

Voor initiatieven voor wind en zon op land die ook onder andere beschermingsregimes vallen – zoals Natuurnetwerk Nederland (NNNN) en Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) – gelden nog gewoon de regels voor deze beschermingsol regimes om 2020.

De vier stappen van het afwegingskader

Het afwegingskader bestaat uit 4 stappen, waarbij eerst op hoofdlijnen wordt gekeken naar de locatie van een ontwikkeling of initiatief en daarna steeds meer in detail ingaat op de inpassing en vormgeving. Elk initiatief start met stap 1 en doorloopt van boven naar beneden de opeenvolgende stappen. Bij elke stap kan het initiatief doorgaan of afvallen.

Step 1: Zonering
De zonering is de eerste stap van het afwegingskader en is bepaald aan de hand van het ontwerpend onderzoek waarin is gekeken op welke afstand er wel of geen een aantasting van de kernkwaliten plaatsvindt. De zonering bestaat uit 3 zones; de rode zone, oranje zone en de gele zone. Voor de rode zone geldt dat de onderzochte ontwikkeling een significant negatief effect heeft op de kernkwaliten. Het afwegingskader stelt niet dat er in de rode zone niets kan, maar geeft aan dat het risico op aantasting hoog is. In de oranje zone zijn ontwikkelingen van hernieuwbare energie onder voorwaarden mogelijk, zonder de kernkwaliten significant aan te tasten. De gele zone heeft een signaalfunctie. De zone geeft aan in welke gebieden buiten de ontwikkelingen een mogelijk negatieve visuele impact op de kernkwaliten van het werelderfgoed hebben. Basisregel is dat zonneparken minder dan 1,5 meter hoog moeten zijn – onder ooghoogte – en hogere zonneparken zijn enkel bij uitzondering mogelijk.

Stap 2: Laadvermogen
De regels voor het laadvermogen van het Linielandschap geven meer specifiek per deelgebied aan waar ruimte is voor energie in de Hollandse Waterlinies. Deze regels gelden alleen voor de oranje zone. Dit is het gebied waar de plaatsing van energie mogelijk is onder bepaalde voorwaarden.

Stap 3: Ontwerp
De ontwerpregels gaan over het initiatief zelf en op welke wijze het initiatief ingepast kan worden in het Linielandschap. De ontwerpregels bestaan ​​uit 3 onderdelen: (1) positionering en oriëntatie van het initiatief in de omgeving, (2) vorm, hoogte en opstelling en (3) inpassing en inrichting. De ontwerpregels zijn bepaald op basis van de gebiedskenmerken van de Linie. Voor elk deelgebied en landschapstype zijn specifieke ontwerpregels van toepassing en geven aan hoe het initiatief in het gebied ingepast kan worden.

Stap 4: Wardecreatie
Tegenover eventuele negatieve effecten van ontwikkelingen staan ​​positieve effecten door waardecreatie. Het onderdeel waardecreatie gaat over de mate waarin het initiatief meerwaarde toevoegt aan de Linies. Deze waardecreatie kan op de locatie zelf, maar ook door bij te dragen aan versterking van de Linie in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het bijdragen aan herstel en verbetering van een fort in de omgeving of het bijdragen aan het routenetwerk om de Linie beter bereikbaar te maken.

See also  Beginning of technical maintenance in public spaces at De Boei in Zierikzee | World news from your area